fbpx

Regulamin sklepu elemeno.pl

§ 1

Postanowienia
wstępne

Sklep internetowy „Elemeno”, dostępny pod adresem internetowym „elemeno.pl” prowadzony jest przez Małgorzatę Annę Sutor prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Elemeno Małgorzata Sutor, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7342875509, REGON 382361880

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i
tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elemeno Małgorzata Sutor, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7342875509, REGON 38236188
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym elemeno.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
  Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane
  podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
  Sklepie.
 8. Formularz
  rejestracji
  – formularz dostępny w
  Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz
  zamówienia
  – interaktywny formularz
  dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
  dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
  sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
  wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia
  i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem
  Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
  usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze
Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Spytkowice 66, 34 745 Spytkowice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@elemeno.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 663 526 968
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-18

§ 4

Wymagania
techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje
ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
  zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
  techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
  Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są
  cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
  składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
  Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
  związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
  oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
  informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za
  transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana
  w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta
w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i
  hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny
  i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez
  wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania
Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia
należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
  kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
  Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
  rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
  przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są
  inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk
  “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
  wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
  zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody
dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  • Paczkomaty inPost
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Spytkowice 66, 34-745 Spytkowice
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze osobistym
  • Płatność za pobraniem
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne
  • Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy
sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma także możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami, lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Opłata za wysyłkę będzie wtedy obliczana dla każdego z Produktów z osobna.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta wysyłki za pobraniem, lub gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa
  Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
  internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia,
  w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
  Sprzedaży.
 11. W przypadku wysyłki Produktów poza granice Polski, opłata
  za wysyłkę będzie naliczana indywidualnie w zależności od kraju docelowego
  wysyłki.
 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo
odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres email: kontakt@elemeno.pl
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail kontakt@elemeno.pl. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (przymiarka nie może wskazywać na ślady użytkowania).
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11

Reklamacja i
gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku gdy Umową Sprzedaży objęte są używane
  Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz
  wolną od wad.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
  Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną
  na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
  wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
  reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
  wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja,
  informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w
  Sklepie.

§ 12

Pozasądowe
sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w
Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
  niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
  Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia
końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X